Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

W terminach od 1marca od godziny 8:00 do 22 marca  2024 roku do godziny 15:00  prowadzona jest rekrutacja  do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.  

Terminy w rekrutacji

         

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

20

2

Niepełnosprawność kandydata

20

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba  że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

20

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

 

ZASADY REKRUTACJI
Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
 
• Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r poz 900  ze zm),
• Uchwałę Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
• Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Tuchowa z dnia 26.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym. 
 
 Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze Gminy Tuchów.  
 W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie urodzone w 2018 r.
 
W pierwszej kolejności rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na podstawie złożonych Deklaracji - Dyrektor przedszkola określa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 biorąc pod uwagę fakt, iż liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

Zarządzenie Burmistrza Tuchowa

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
 (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
 
Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Miejską w Tuchowie

 

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Kandydat (dziecko 6 lub starsze) objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

20

2

Kandydat objęty prawem do edukacji przedszkolnej ( w wieku 3- 5 lat)

10

3

Rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w placówce

5

4

Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata, pracują zawodowo lub studiują w systemie stacjonarnym.

5

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

1. Komisja kwalifikacyjna potwierdza spełnienie kryterium 1 i 2 na podstawie danych wpisanych we wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola .
2. Spełnienie kryterium  3 potwierdza Dyrektor przedszkola na podstawie złożonych Deklaracji rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.
3. Potwierdzeniem spełnienia kryterium  4  jest oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie stacjonarnym.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa: Zarządzenie Nr 38/2024  Burmistrza Tuchowa z dnia 26.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do  publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym. 
 
 Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
 
• Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. od godz.8.00 do 22 marca 2024 r. do godz.15:00
 
• Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez Komisję kwalifikacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach na żądanie Komisji od 23 marca 2024 roku do 5 kwietnia  2024 roku.
 
 
• Podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 9 kwietnia 2024 r. godz. 13:00
 
• Potwierdzanie w formie pisemnej przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola - od 9 kwietnia 2024 r. do 13 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
 
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.
 
• Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Informacja o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje – 20 maja  godz. 12:00.
 
Postępowanie odwoławcze
 
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3  dni od dnia otrzymania odwołania.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek 2023 2024

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zatrudnieniu

Adres

ul. Szpitalna 2
33-170 Tuchów

Kontakt

Menu

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.